Hệ phương trình đối xứng

Ngọc Minh

Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau. Nếu 2 đường thẳng giao nhau thì tìm giao điểm nếu có

a, (d1) 12x-6y+8=0 và (d2) 2x-y+3=0

b, (d2) x-2y+5=0 và (d3) 2x-3y=0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN