bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Nguyễn Vũ Thiên Nghi

Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp Fe và CuO vào 100 ml dung dịch HCl thu được 1,68 l H2 (dktc)

a) Tính phần trăm về khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

b) Tính nồng độ mol dung dịch HCl cần dùng

c)Tính tổng khối lượng muối thu được sau phản ứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN