Bài 30: Lưu huỳnh

ThanhThuyN393 Nguyen

rộn 5,6 gam Fe với 1,6g S rồi đun nóng thu được hỗn hợp A

a . Tính khối lượng FeS thu được

b . cho hỗn hợp a vào dung dịch HCL thu được hỗn hợp khí B tính phần trăm theo thể tích hỗn hợp khí ý

c. Tính tỉ khối của B so với Oxi

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 17 tháng 5 2020 lúc 16:40

Ta có:

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=\frac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\\n_S=\frac{1,6}{32}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

\(PTHH:Fe+S\rightarrow FeS\)

Tỉ lệ : \(\frac{0,1}{1}>\frac{0,05}{1}\)

\(n_{FeS}=n_S=0,05\left(mol\right)\Rightarrow m_{FeS}=0,05.88=4,4\left(g\right)\)

\(n_{Fe\left(spu\right)}=0,05\left(mol\right)\)

PTHH:

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,05____________0,05_______

\(FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S\)

0,05____________0,05________

\(\Rightarrow\%V_{H2}=\%V_{H2S}=50\%\)

\(M_{hh}=18\Rightarrow d_{hh/O2}=\frac{18}{32}=0,5625\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN