Violympic toán 9

Curry

\(\left\{{}\begin{matrix}2\sqrt{x+y}+x\sqrt{x-y}=4+\sqrt{x^2-y^2}\\\sqrt{x}+\sqrt{y}=2\end{matrix}\right.\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN