CHƯƠNG V. HIĐRO - NƯỚC

Ngọc Vy Lê Thị

Để khử hoàn toàn 24g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 ở t°cao, người ta cần dùng 8,96l khí H2 ở đktc.

a) viết PTHH

b) tính khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp

c) tính phần trăm khối lượng mỗi oxit có trong hỗn hợp.

Giúp mik vs ạ.

Mik đang cần gấp.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN