Bài 16. Tính chất hóa học của kim loại

Bùi Anh Chi

Cho m gam hỗn hợp Fe , Fe3O4 vào dung dịch HCl 2M.Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2, 2,8 gam Fe và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 63,5 gam muối khan. Tính m ?

TRUNG_PHAN
15 tháng 5 2020 lúc 22:36

nH2=2,24/22,4=0,1(mol)

gọi số mol của Fe3O4 là a(mol)

Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2......................(1)

0,1.......................0,1...........0,1

Fe3O4 + 8HCl ---> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O........(2)

a...................................a............2a

mFe(pư) = 56.0,1=5,6(g) => mFe(ban đầu)=5,6 + 2,8=8,4(g)

mFeCl2(1)=0,1.127=12,7(g)

=> m muối(2)=mFeCl2(2) + mFeCl3(2) =63,5-12,7=50,8(g)

mà: mFeCl2(2) + mFeCl3(2)=127.a+162,5.2a=452a=50,8(g)..........=> a=0,1124(mol)

=> mFe3O4=232.0,1124=26,0768(g)

=> m=mFe(ban đầu)+mFe3O4=8,4+26,0768=34,4768(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN