Cộng, trừ đa thức

Nguyễn Ngọc Huyền

Tìm đa thức M biết:

a, M + (5x bình phương - 2xy) = 6x bình phương + 9xy - y bình phương

b, M - ( 6x bình phương - 4xy) = 7x bình phương - 8xy + y bình phương


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN