Ôn tập lịch sử lớp 9

Đinh Ngọc Lan

Hãy cho biết biện pháp đối phó của ta đối với giặc ngoại xâm sau cách mạng tháng 8? Nhận xét và nêu ý nghĩa của các biện phái đó.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN