nuker_ts
3 tháng 7 2017 lúc 9:20

Ta có : 3x + 3x + 1 + 3x + 2 = 1003

=> 3x(1 + 3 + 32) = 1003

=> 3x. 13 = 1003

=> 3x = sai đề 

Bình luận (0)
Đinh Xuân Thành
3 tháng 7 2017 lúc 9:25

a)3x +3x.3 +3x .9 =1003

 3x (1+3+9)         =1003

3x . 13                =1003

3x                      =1003:13

3x                      =? (Sai Đề rồi)

b)5x  .519         =520.511

  5x  . 519        =531

  5x .               =531:519

  5x                 =512

=>x    =12

c)x2005   =x 

=>x2005 -x =0 

=>x =1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 3 x = 9 ;

b)  5 x = 125 ;

c)  3 x + 1 = 9 .

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) 3 x   =   9                     

b) 5 x   =   125                

c) 3 x + 1   =   9

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết:

a,  3 x = 9

b,  5 x = 125

c,  3 x + 1 = 9

d,  6 x - 1 = 36

e,  3 2 x + 1 = 27

f,  x 50 = x

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết:

a,  3 x - 2 3 = 2 . 32

b,  5 x + 1 - 5 x = 500

Pham Trong Bach

Tìm số tự nhiên x, biết

a)  2 x : 2 = 8

b)  3 x : 3 2 = 243

c)  625 : 5 x = 52

d)  3 x : 27 = 9

e)  7 x + 1   :   7 =   49

f)  112 x + 1   : 11   =   121

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN