BÀI 20 : Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

lưu hương

1phải xây dựng cơ cấu hợp lí giữa các ngành , các thành phần kinh tế và các vùng lành thổ vì A góp phần cải thiện chất lượng tăng trưởng kinh tế B nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế C nhầm đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững D đẩy mạnh 2quá trình công nghiêp hóa-hiện đại hóa 2 tốc độ chuyển dịch cơ cấu gdp của nước ta hiện nay là Acòn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước B khá nhanh, đáp ứng yêu cầu phát triển C nhanh, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển D rất nhanh, đi trước đón đầu các xu hướng phát triển

3 VIỆC hình thanh các vùng động lực phát triển kt , vùng chuyên canh và các khu vực công nghiệp tập trung, khu chế xuất có qui mô lớn là biểu hiện của sự chuyển dịch? A cơ cấu ngành kinh tế B cơ cấu thành phần kt C cơ cấu lãnh thổ kt Dcơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ kt


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN