Trần Thanh Phương
2 tháng 7 2017 lúc 16:03

a)

Số phần tử của A là :

      ( 301 - 10 ) : 3 + 1 = 98 ( phần tử )

b)

Tổng là :

      ( 301 + 10 ) . 98 : 2 = 15239

c) ........... Ke ke ke, cái này mị không bít =)

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Nga
2 tháng 7 2017 lúc 16:06

A, Số phần tử của A là: (301-10):3+1=98 (phần tử)

B, Tổng các phần tử của A là: (301+10)x98:2=15239

C, Phần tử thứ 50 cuả A là : 10+(50-1)x3=157

Bình luận (0)
Trần Nhật Quỳnh
2 tháng 7 2017 lúc 16:08

Đây là tập hợp có các phần tử cách đều 3 đơn vị

A) Số phần tử của tập hợp A là:

( 301 - 10 ) : 3 + 1 = 98 ( phần tử )

B) Tổng của các phần tử A là:

( 301 + 10 ) x 98 : 2 = 15 239

C) Phần tử thứ 50 của dãy là:

10 + ( 50 - 1 ) x 3 = 157

                               Đ/s: ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN