§5. Dấu của tam thức bậc hai

Tun Duong

xét dấu

f(x)= \(\frac{x^2-6x+9}{x^2-4}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN