Căn bậc hai

Đinh Ngọc Lan

A=\(\frac{2\sqrt{x}-4}{\sqrt{x}+1}\)

Tìm x ∈ N để A ∈ Z


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN