BÀI 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Nguyễn Trang

Ảnh hưởng của chiến tranh thế giới 2 đối với cách mạng Việt Nam trong những năm 1939-1945

Gia Long 2k6
Gia Long 2k6 CTV 11 tháng 5 2020 lúc 15:51

Ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) đối với Việt Nam:

Chủ nghĩa phát xít Đức khuynh đảo thế giới trong một thời gian dài. - Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và ngày càng lan rộng: ngày 1 – 9 – 1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan. Hai ngày sau, Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. - Tháng 6/1940, nước Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, chính phủ phản động Pê-tanh lên cầm quyền. - Tháng 6/1941, Đức tấn công Liên Xô, tính chất chiến tranh thay đổi. Ở Châu Á – Thái Bình Dương, Nhật mở rộng xâm lược Trung Quốc, tién sát biên giới Việt – Trung. Tháng 9/1940, Nhật vào Đông Dương. - Ở Đông Dương, thế lực phản động thuộc địa ngóc đầu dậy, thủ tiêu các quyền tự do, dân chủ; thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”. Khi Nhật vào Đông Dương, Pháp đầu hàng Nhật và cấu kết với Nhật để thống trị và bóc lột nhân dân Đông Dương, làm cho nhân dân Đông Dương phải chịu hai tầng áp bức. - Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai phát triển vô cùng gay gắt. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt ra cấp thiết.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...