lethimaianh

Bài 1; tính                                                                                                                                                                                         a) 1/2+1/3+1/6+1/12                              b) 6/7+1/7*2/7+1/7*5/7                              c)131313/151515+131313/353535+131313/999999      d)1va4/5 +1/5*1/5+1/5*4/5                                                                                                                                                                 bài 2;tìm x                                                                                                                                                                                        a) x/15=2/5                  b) 3/x-7 =27/135                            C) x-(2/3+2/15+2/25+2/63) = 1/9                                                                    D) (1/2+2/3+3/4+5/6+7/12) *3/10 + x                                                                                                                                                     bài 1 CÂU D 1va 4/5 là hơn số đấy


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN