Bài 44. Rượu etylic

Mai

Hòa tan 8,4g C2H5OH vào nước để được 300ml dd rượu biết D rượu =0,8g/cm3 , D nước= 1g/cm3 và thể tích dung dịch không bị hao hụt khi pha trộn. Tính nồng độ % của dd và độ rượu

B.Thị Anh Thơ
9 tháng 5 2020 lúc 12:53

Ta có:

\(V_{C2H5OH}=\frac{8,4}{0,8}=10,5\left(l\right)\)

\(\Rightarrow m_{H2O}=300.1=300\left(g\right)\)

\(\Rightarrow C_{C2H5OH}=\frac{8,4}{8,4+300}.100\%=2,7\%\)

\(\Rightarrow D_r=\frac{10,5}{10,5+300}.100\%=3,38^o\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN