Pham Trong Bach

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3, 3, 4. Số mặt phẳng đối xứng của hình chữ nhật đó là

Cao Minh Tâm
31 tháng 10 2017 lúc 7:36

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi mt khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?

A. 6 mặt phẳng

B. 4 mặt phẳng

C. 3 mặt phẳng

D. 9 mặt phẳng

Pham Trong Bach

Hình hộp chữ nhật có ba kích thước đôi một khác nhau có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

A. 4 mặt phẳng.

B.  3 mặt phẳng.

C. 6 mặt phẳng.

D. 9 mặt phẳng.

Pham Trong Bach

Cho hình hộp chữ nhật A B C D . A ' B ' C ' D '   có các kích thước là a ,   b ,   c   ( a   <   b   <   c ) . Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Pham Trong Bach

Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A'B'C'D' có các kích thước là a, b, c (a < b < c). Hình hộp chữ nhật này có mấy mặt đối xứng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Pham Trong Bach

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b, c. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tâm của mặt cầu (S) là

A. Một đỉnh bất kì của hình hộp chữ nhật.

B. Tâm của một mặt bên của hình hộp chữ nhật.

C. Trung điểm của một cạnh của hình hộp chữ nhật.

D. Tâm của hình hộp chữ nhật.

Pham Trong Bach

I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a, b,c. Gọi (S) là mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp chữ nhật đó. Tính diện tích của hình cầu (S) theo a, b, c.

A.  π a 2 + b 2 + c 2

B. 2 π a 2 + b 2 + c 2

C. 4 π a 2 + b 2 + c 2

D. π 2 a 2 + b 2 + c 2

Pham Trong Bach

Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là a , b , c . Thể tích V của khối hộp chữ nhật đó bằng 

A.  a + c b

B.  a b c

C.  a + b c

D.  1 3 a b c

Pham Trong Bach

Một hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính của mặt cầu bằng

Pham Trong Bach

Cho hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu và có ba kích thước là a, b, c. Khi đó bán kính r của mặt cầu bằng

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN