BÀI 1. Mở đầu môn hóa học

Hạ Mặc Tịch

đốt cháy hoàn toàn 6,72(l) \(CH_4\) trong lọ khí O2.

a.Viết PTHH.

b.Tính thể tích O2 tham gia phản ứng.

c. Nhiệt phân KClO3 để điều chế lượng O2 trên, tính khối lượng KClO3 cần dùng

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 7 tháng 5 2020 lúc 20:18

Ta có:

\(n_{CH4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

\(PTHH:CH_4+O_2\rightarrow CO_2+H_2O\)

_______0,3_______0,3_____________

\(\Rightarrow V_{O2}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

\(PTHH:2KClO_3\rightarrow2KCl+3O_2\)

__________0,2_________________0,3

\(\Rightarrow m_{KClO3}=0,2.122,5=24,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN