Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Dùng CO dư để khử hoàn toàn m g bột sắt oxit(FexOy) thành sắt, dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dd Ba(OH)2 0.1 M thì phản ứng vừ đủ và thu được 9.85 g kết tủa. Mặt khác hòa tan toàn bộ sắt kim loại thu được ở trên bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu được 12.7 g muối khan . công thức sắt oxit(FexOy)

B.Thị Anh Thơ
6 tháng 5 2020 lúc 16:20

\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Ba\left(OH\right)2}=0,1\left(mol\right)\\n_{BaCO3}=\frac{9,85}{197}=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

=> 1 phần kết tủa tan

\(Ba\left(OH\right)_2+CO_2\rightarrow BaCO_3+H_2O\)

\(n_{CO2\left(KT\right)}=n_{Ba\left(OH\right)2}=0,1\left(mol\right)\)

Số mol BaCO3 bị hoà tan: 0,1-0,05= 0,05 mol

\(BaCO_3+CO_2+H_2O\rightarrow Ba\left(HCO_3\right)_2\)

\(\Rightarrow n_{CO2\left(hoa.tan.kt\right)}=n_{BaCO3\left(bi.tan\right)}=0,05\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\Sigma n_{CO2}=0,1+0,05=0,15\left(mol\right)\)

\(CO+O\rightarrow CO_2\)

\(\Rightarrow n_{oxit}=0,15\left(mol\right)\)

Mặt khác:

\(n_{FeCl2}=\frac{12,7}{127}=0,1\left(mol\right)=n_{Fe}\)

\(\Rightarrow n_{Fe}:n_O=0,1:0,15=2:3\)

Vậy oxit sắt là Fe2O3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN