Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Đinh Ngọc Lan

Cân bằng electron

FexOy + H2SO4 (đ) ---> Fe2(SO4)3 + H2O + SO2

Thảo Phương
Thiếu tướng -
6 tháng 5 2020 lúc 9:07

Quá trình oxi hóa và quá trình khử : 2 | xFe+2y/x -----> xFe+3 +(3x-2y)e 3x-2y| S+6+2e----->S+4 =>2FexOy+(6x-2y)H2SO4-----> xFe2(SO4)3 + (3x-2y)SO2+ (6x-2y)H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN