Violympic toán 9

Nguyễn Mai

Cho x, y t/m \(\hept{\begin{cases}\text{x, y }\varepsilon R\\0\le x;y\le\frac{1}{2}\end{cases}}\). CMR: \(\frac{\sqrt{x}}{1+y}+\frac{\sqrt{y}}{1+x}\le\frac{2\sqrt{2}}{3}\)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN