Câu hỏi của Nguyễn Hoàng Linh Chi - Toán lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

A. Trắc nghiệm

1. Số đối của \(\left|-5\right|\) là:

A. 5

B. -5

C. \(\left|-5\right|\)

D. \(-\left(-5\right)\)

2. Tìm các số nguyên x sao cho

\(a.\)\(x\)\(\left\{-2;-1;1;2\right\}\)

\(b.x\)\(\left\{-3;-2;-1;0;1;2\right\}\)

\(c.x\)\(\left\{-3;-2;-1;0;1;\right\}\)

\(d.x\)\(\left\{-2;-1;0;1;2\right\}\)

3. Khi bỏ dấu ngoặc trong các biểu thức \(2003-\left(5-9+2002\right)\), ta được:

\(A.2003+5-9-2002\)

\(B.2003-5+9-2002\)

\(C.2003+5+9+2002\)

\(D.2003-5+9+2002\)

4. Kết quả sắp xếp các số \(-98;-1;-3;-89\) theo thứ tự giảm dần là:

\(A.-1;-3;-89;-98\)

\(B.-98;-89;-3;-1\)

\(C.-1;-3;-98;-89\)

\(D.-98;-89;-1;-3\)

5. Khẳng định nào sau đây là SAI

a. tổng của hai số nguyên âm là một số nguyên dương

B. Mọi số nguyên âm đều bé hơn 0

C. Hai số nguyên đối nhau co stoorng bằng 0

D. Hai số nguyên đối nahu có giá trị tuyết đối bằng nhau

6. Tổng của tất cả số nguyên a mà \(-5< a< 4\) là :

A. 9

B. -5

C. -1

D. -4

7.Cho \(x+9=-7\) thì x nhận giá trị nào sau đây:

A. -11

B. -13

C. -16

D. 2

8. Kết quả của phép tính \(735-\left(60+235\right)\) là:

A. 710

B. -440

C. -710

D. 440

9. Tích của \(\left|9\right|.\left|-5\right|\) là:

A. 45

B. -14

C. -45

D. 14

10. Cho x và y là 2 số nguyên. Nếu x.y < 0 thì

A. x, y cùng dấu

B. x > y

C. x, y khác dấu

D. x < y

11. Giá trị của \(\left(-3\right)^3\) là:

A. 9

B. -9

C. 27

D. -27

12. Một đường thẳng chia mặt phẳng thàng mấy nửa mặt phẳng?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

13. Kết quả của phép tính \(\left(-3\right).\left(+4\right).\left(-5\right).\left(-7\right)\) là

A. -11

B. -420

C. 420

D. 11

14. Điền dấu \(\left(>,< ,=\right)\) vào ô trống

a. \(\left(-15\right).\left(-2\right)....0\)

b. \(\left(-3\right).7......0\)

    2 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.