Chương II : Số nguyên

Linda Linda

Tìm x

|x – 4| = |– 81|


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN