Bài 24. Sự nóng chảy và đông đặc

Hạ Cửu Nhi

Câu 1:Ở nhiệt độ bình thường thì vàng là chất rắn hay chất lỏng?

Câu 2: Ở nhiệt độ bao nhiêu độC thì vàng ở cả thể rắn và thể lỏng?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN