Chương II : Số nguyên

Linda Linda

Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên:

a) (– 16) . 81 . (– 625)

b) 64 . . 25 . (– 5)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 2 tháng 5 2020 lúc 11:56

a) Ta có: \(\left(-16\right)\cdot81\cdot\left(-625\right)\)

\(=16\cdot625\cdot81\)

\(=2^4\cdot5^4\cdot3^4\)

\(=\left(2\cdot5\cdot3\right)^4=30^4\)

b) Ta có: \(64\cdot25\cdot\left(-5\right)\)

\(=4^3\cdot\left(-5\right)^3\)

\(=\left(-20\right)^3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN