Violympic toán 6

Linda Linda

Bài 1: Viết dưới dạng tích:

a. ab+ac d. a.(b+c)-d.(b+c)

b.ab - ac + a e. ac - ad + bc -bd

c.ax - b - (x+dx) f. ax + by + bx +oy

Bài 2: Tìm số nguyên N để:

a. n + 7 ⋮ n + 2 c. 2n + 7 ⋮ n + 1

b. 9 - n ⋮ n - 3 d. 3n + 7 ⋮ 2n + 1

Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 30 tháng 4 2020 lúc 17:40

Câu c với f là mình sửa lại nhé, chắc gõ nhầm :v

Bài 1:

a, ab + ac

= a(b + c)

b, ab - ac + a

= a(b - c + 1)

c, ax - b - (x + ax)

= ax - b - x - ax

= -b - x

= -1(b + x)

d, a(b + c) - d(b + c)

= (b + c)(a - d)

e, ac - ad + bc - bd

= a(c - d) + b(c - d)

= (c - d)(a + b)

f, ax + by + bx + ay

= a(x + y) + b(x + y)

= (x + y)(a + b)

Bài 2:

a, n + 7 \(⋮\) n + 2 (n \(\ne\) -2)

n + 2 + 5 \(⋮\) n + 2

Mà n + 2 \(⋮\) n + 2

\(\Rightarrow\) 5 \(⋮\) n + 2

\(\Rightarrow\) n + 2 \(\in\) Ư(5) = {-1; 1; -5; 5}

Xét các TH:

n + 2 = -1 \(\Rightarrow\) n = -3 (TM)

n + 2 = 1 \(\Rightarrow\) n = -1 (TM)

n + 2 = -5 \(\Rightarrow\) n = -7 (TM)

n + 2 = 5 \(\Rightarrow\) n = 3 (TM)

Vậy n \(\in\) {-3; -1; -7; 3}

b, 9 - n \(⋮\) n - 3 (n \(\ne\) 3)

6 - (n - 3) \(⋮\) n - 3

Mà n - 3 \(⋮\) n - 3

\(\Rightarrow\) 6 \(⋮\) n - 3

\(\Rightarrow\) n - 3 \(\in\) Ư(6) = {1; -1; 2; -2; 3; -3; 6; -6}

Xét các TH:

n - 3 = 1 \(\Rightarrow\) n = 4 (TM)

n - 3 = -1 \(\Rightarrow\) n = 2 (TM)

n - 3 = 2 \(\Rightarrow\) n = 5 (TM)

n - 3 = -2 \(\Rightarrow\) n = 1 (TM)

n - 3 = 3 \(\Rightarrow\) n = 6 (TM)

n - 3 = -3 \(\Rightarrow\) n = 0 (TM)

n - 3 = 6 \(\Rightarrow\) n = 9 (TM)

n - 3 = -6 \(\Rightarrow\) n = -3 (TM)

Vậy n \(\in\) {4; 2; 5; 1; 6; 0; 9; -3}

c, 2n + 7 \(⋮\) n + 1 (n \(\ne\) -1)

2n + 2 + 5 \(⋮\) n + 1

2(n + 1) + 5 \(⋮\) n + 1

Ta có: n + 1 \(⋮\) n + 1 nên 2(n + 1) \(⋮\) n + 1

\(\Rightarrow\) 5 \(⋮\) n + 1

\(\Rightarrow\) n + 1 \(\in\) Ư(5) = {1; -1; 5; -5}

Xét 4 TH:

n + 1 = -1 \(\Rightarrow\) n = -2 (TM)

n + 1 = 1 \(\Rightarrow\) n = 0 (TM)

n + 1 = -5 \(\Rightarrow\) n = -6 (TM)

n + 1 = 5 \(\Rightarrow\) n = 4 (TM)

Vậy n \(\in\) {-2; 0; -6; 4}

d, 3n + 7 \(⋮\) 2n + 1 (n \(\ne\) \(\frac{-1}{2}\))

Vì 3n + 7 \(⋮\) 2n + 1 nên 2(3n + 7) \(⋮\) 2n + 1 hay 6n + 14 \(⋮\) 2n + 1

Ta có: 6n + 14 \(⋮\) 2n + 1

6n + 3 + 11 \(⋮\) 2n + 1

3(2n + 1) + 11 \(⋮\) 2n + 1

Ta có 2n + 1 \(⋮\) 2n + 1 nên 3(2n + 1) \(⋮\) 2n + 1

\(\Rightarrow\) 11 \(⋮\) 2n + 1

\(\Rightarrow\) 2n + 1 \(\in\) Ư(11) = {1; -1; 11; -11}

Xét 4 TH:

2n + 1 = 1 \(\Rightarrow\) 2n = 0 \(\Rightarrow\) n = 0 (TM)

2n + 1 = -1 \(\Rightarrow\) 2n = -2 \(\Rightarrow\) n = -1 (TM)

2n + 1 = 11 \(\Rightarrow\) 2n = 10 \(\Rightarrow\) n = 5 (TM)

2n + 1 = -11 \(\Rightarrow\) 2n = -12 \(\Rightarrow\) n = -6 (TM)

Vậy n \(\in\) {0; -1; 5; -6}

Chúc bn học tốt (Dài quá, làm mãi mới hết :v)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Quỳnh Anh

bài 1 : tìm x

a, 3-(17-x)=289-(36+289)

b,25-(x+5)= -415-(15-415)

c,34+(21-x)=(3747-30)-3746

d,-2x-(x-17)=34-(-x+25)

e,7x+(-16x-37)=2x+43

bài 2 : cho biểu thức

A=(-a-b+c)-(-a-b-c)

a, Rút gọn A

b, Tính giá trị của A khi a=1, b= -1, c= -2

bài 3: Tính nhanh(nếu có thể)

a, 31.(-18)+31.(-81)-31

b, -48+48.(-78)+48.(-21)

c, -17 +2. 24:(-8)+(-5)\(^2\)

d,-7.(-2)\(^4\)+(-36) : (-3\(^2\) )-(-5)\(^3\)

bài 4 : tính tổng

a, 1+(-2)+3+(-4)+.....+19+(-20)

b,1-2+3-4+...+99-100

c,2-4+6-8+...+46-48+50-52

d,-1+3-5+7-...-97+99

e,1+(-2)+3+(-4)+...+1999+(-2000)+2001

bài 5: tìm x

a,(x+12).(x-3)=0

b,(-x+5).(3-x)=0

c,-28-7.|-3x+15|=-70

d,12-2.(-x+3)\(^2\)=-38

e,-\(\left\{-3x+2.\left[45-x-3.\left(3x+7\right)-2x\right]+4x\right\}=55\)

bài 6: so sánh

a, (-245).(-47).(-199) với 123.(+315)

b, 2987.(-1974).(+243).0 với 0

c, (-12).(-45):(-27) với |-1|

bài 7 : tìm số nguyên n

a, 15 ⋮ n -1

b,-9 ⋮ n-4

c, n+9⋮n+2

d,9-n⋮n-3

e,2n + 7⋮ n+1

g, 3n +7⋮2n+1

bài 8 : Viết dưới dạng tích

a,ab+ac

b,ab-ac+ad

c,ax-bx-cx+dx

d,a(b+c)-d(b+c)

e,ac-ad+bc-bd

g,ax + by- bx +ay

bài 10: giải bài toán sau:

Trong một cuộc thi " Hành trình văn hóa", mỗi người tham dự cuộc thi đc tăng trước 500 điểm.

Sau đó mỗi câu trả lời đúng người đó được tặng 500 điểm, mỗi câu trả lời sai người đó được -200 điểm.

Sau 8 câu hỏi, anh An trả lời đúng 5 câu, sai 3 câu. Chị Lan đúng 3 câu sai 5 câu. Chị Trang đúng 6 câu sai 2 câu.

Hỏi điểm số của mỗi người sau cuộc thi?

Giúp mk với nhaaaa!!!!! các bạn thân yêu, đúng mk tick cho:)))

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN