Violympic Vật lý 8

susannoo

Câu 4: Một ấm bằng nhôm có khối lượng 400 g chứa 1 lít nước ở 24 0C. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước trong ấm. Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là 880 J/(kg.K), 4200 J/(kg.K)

Giup mi nha cac bn

Thanssssssssssssssssssss

nguyễn duy tân
30 tháng 4 2020 lúc 11:56

giải

đổi 400g = 0,4kg

1lít = 1kg

nhiệt lượng để làm ấm nhôm nóng từ \(24^oC\) đến \(100^oC\)

\(Q1=m1.C1.\left(t-t1\right)=0,4.880.\left(100-24\right)=26752\left(J\right)\)

nhiệt lượng để làm nước nóng từ \(24^oC\) đến \(100^oC\)

\(Q2=m2.C2.\left(t-t1\right)=1.4200.\left(100-24\right)=319200\left(J\right)\)

nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước trong ấm

\(Q=Q1+Q2=26752+319200=345952\left(J\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN