Bài 21. Điện từ trường

Mai Le

Người ta tích điện một vật dẫn điện S1, hình cầu, bán kính a = 5 cm bằng một nguồn điện thế V0 = 18000 (V), xong rồi cô lập S1 và bao quanh nó bằng một vật dẫn điện rỗng S2 hình cầu, đồng tâm với S1 bán kính trong b = 6 cm, bán kính ngoài c = 8 cm. Tính điện thế V của hình cầu S1 trong các trường hợp:

a) S2 trung hòa và cô lập

b) S2 nối vào nguồn điện thế 5000 (V)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN