Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

Ngoc Thuy
Phát biểu nào dưới đây là đúng về chọn phối, trừ: a Chất lượng đời sau sẽ đánh giá được chất lượng của đời trước. b Chọn phối còn được gọi là ghép đôi giáo phối. c Chọn phối là nhằm phát huy tác dụng của chọn lọc giống. d Chọn phối là ghép đôi con đực với con cái cho sinh sản theo mục đích chăn nuô

Các câu hỏi tương tự
Loading...