Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Lê Thị Giang Ngân

Đun nóng một bình cầu bằng thủy tinh chứa chất lỏng thì đại lượng nào sau đây của chất lỏng thay đổi?

A. Thể Tích B. Khối lượng C. Trọng lượng D. Cả B và C đều đúng

Nguyễn Trần Thành Đạt
29 tháng 4 2020 lúc 9:44

Chọn D

Bình luận (0)
Trần Thị Cẩm Nhung
29 tháng 4 2020 lúc 9:49

Trả lời: D. Cả B và C đều đúng

Bình luận (0)
Nghiêm Minh Ngọc
5 tháng 5 2020 lúc 19:24
A. Thể tíchTick đúng cho mình nhé
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Minh Ngọc

Câu 1 . Khi sử dụng palăng , nếu hệ thống được cấu tạo càng nhiều ròng rọc thì cường độ lực kéo :

A. Có khi tăng , có khi giảm

B. Càng tăng

C. Càng giảm

D. Không thay đổi

Câu 2 . Ở nhiệt độ nào dưới đây nước có trọng lượng riêng lớn nhất

A. 0°C

B. 4°C

C. 10°C

D. 100°C

Câu 3 : Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt , ta sẽ :

A. Hơ nóng nút

B. Hơ nóng cả nút và cổ lọ

C. Hơ nóng cổ lọ

D. Hơ nóng đáy lọ

Câu 4 : Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì :

A. Khối lượng của chất lỏng tăng

B. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm

C. Cả khối lượng và trọng lượng đều tăng

D. Trọng lượng của chất lỏng tăng

Câu 5 : Đường kính của quả cầu kim loại đặc thay đổi như thế nào khi nhiệt độ giảm :

A. Tăng lên

B. Giảm đi

C. Không thay đổi

D. Tăng lên hoặc giảm đi

Câu 6 : Khi một thay thép lạnh đi thì đại lượng nào sau đây của nó không thay đổi :

A. Thể tích

B. Khối lượng

C. Nhiệt độ

D. Trọng lượng riêng

Câu 7 : Khi dùng ròng rọc cố định người ta có thể :

A. Đổi hướng tác dụng của lực

B. Nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo

C. Đổi hướng tác dụng của lực kéo và nâng được vật có trọng lượng bằng lực kéo

D. Nâng được vật có trọng lượng gấp đôi lực kéo

Câu 8 : Chọn câu phát biểu sai :

A. Chất lỏng nở ra khi nóng lên

B. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt giống nhau

C. Chất lỏng co lại khi lạnh đi

D. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Câu 9 : Chọn câu trả lời đúng : chất rắn , chất lỏng :

A. Nở ra khi gặp lạnh

B. Nở ra khi nóng lên , co lại khi lạnh đi

C. Co lại khi gặp nóng

D. Nở ra khi lạnh đi , co lại khi nóng lên

Câu 10 : Khi làm lạnh một vất rắn thì khối lượng tiền của vật tăng lên vì :

A. Khối lượng của vật tăng lên và thể tích của vật tăng lên

B. Khối lượng của vật ko thay đổi và thể tích của vật giảm đi

C. Khối lượng của vật ko đổi và thể tích của vật tăng lên

D. Khối lượng và thể tích của vật cùng giảm đi

Hoa Lê

I/ Điền từ thích hợp vào chổ trống cho những câu dưới đây:

1. Chất lỏng nở ra khi ........................, co lại khi .......................

2. Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt ...............................

3. Khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng của chất lỏng ...........................,thể tích của chất lỏng......................nên khối lượng riêng của nó................................

II/ Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:

Câu 1. Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?

A. Khối lượng chất lỏng tăng. B. Khối lượng chất lỏng giảm.

C. Trọng lượng của chất lỏng tăng. D. Thể tích của chất lỏng tăng.

Câu 2. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về sự nở ra vì nhiệt của chất lỏng?

A. Chất lỏng co lại khi nhiệt độ tăng, nở ra khi nhiệt độ giảm.

B. Chất lỏng nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.

C. Chất lỏng không thay đổi thể tích khi nhiệt độ thay đổi.

D. Khối lượng riêng của chât lỏng tăng khi nhiệt độ thay đổi.

Câu 3. Nước ở trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

A. Thể lỏng, nhiệt độ cao hơn 4°C. B. Thể lỏng, nhiệt độ bằng 4°C.

C. Thế rắn, nhiệt độ bằng 0°C. D. Thể hơi, nhiệt độ bằng 100°C.

Câu 4. Khối Trong các cách sắp xếp sự nở vì nhiệt từ nhiều đến ít của các chất lỏng sau đây , cách nào là đúng ?

A. Rượu – dầu – nước B. Nước - rượu – dầu

C. Dầu - rượu – nước D. Nước – dầu - rượu

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN