Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

KTH.NKL

Câu 1.Một bóng đèn pha xe máy có điện trở là 0.6 ôm.

a)Nếu sử dụng nguồn là 12V,theo tính toán lí thuyết ,ta có dìng điện qua bóng đèn là 20A .TuY nhiên thực tế khi lắp bóng đèn này vào nguồn 12V ,Đo dòng quá bóng đèn là 1.225A .Giải thích tại sao?

b)Bóng đèn ở câu a được mắc vào nguồn xoay chiều 220V. thông qua một điện trở .Tính giá trị điện trở để bóng đèn hoạt động ổn định ?

c)Giả sử điện trở ở câu b tính được là 180 ôm .Tùy nhiên thực tế khi lắp bóng đèn nỳ vào nguồn 220V thông qua điện trở 180 ôm ,thì bóng đèn không sáng ?Giải thích ?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN