Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Vương Nguyễn Công

Cho hàm số y= a. x( a ≠ 0). Biết rằng đồ thi ̣của hàm số đó đi qua điểm A(- 4 ;1).

a. Hãy xác định hệ ̣số a ;

b. Các điểm M (4 ; 1 - ) và N(2;3 ) có thuôc đồ thi ̣của hàm số trên không ? Vì sao?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN