Bài 56. Ôn tập cuối năm

Đỗ Quang Tùng

thấy có bài khá hay trên facebook nhưng kbt làm đề để ở dưới cre: 2k5 đấu trường học tập

Fɑɭυ
26 tháng 4 2020 lúc 12:08

Kiên nhẫn lắm t mới làm hết :vv

(1) 3O2 -> 2O3

(2) O3 + 2Ag -> Ag2O + O2

(3)(6) 1/2O2 + H2 -to-> H2O

(4)(5) H2O -đpdd-> H2 + 1/2O2

(7) 2KMnO4 -to-> K2MnO4 + MnO2 + O2

(8) 2KMnO4+ 16HCl(đ) -to-> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O+ 5Cl2

(9) O3 + H2O + 2KI -> 2KOH + I2 + O2

(10) 1/2Cl2 + NaI -> NaCl + 1/2I2

(11) 1/2Cl2+NaBr -> NaCl+1/2Br2

(12) 1/2Br2 + NaI -> NaBr + 1/2 I2

(13) Br2 + 2H2O +SO2 -> H2SO4 + 2HBr

(14) SO3 + H2O -> H2SO4

(15) SO2+1/2O2 -to,xt-> SO3

(16) S + O2-to-> SO2

(17)(19) SO2 + 2H2S --> 2H2O+3S

(18) H2 + S -to-> H2S

(20) S + Hg -> HgS

(21) S+ Fe -to-> FeS

(22) FeS+2HCl -> FeCl2+H2S

(23) KClO3-to-> KCl+3/2O2

(24) KClO3 + 6HCl -> 3Cl2+3H2O+KCl

(25) 2F2+SiO2-> SiF4 +O2

(26) F2+H2-to-> 2HF

(27) 4HF+SiO2 -> SiF4 +2H2O

(28) SiO2 + 2C -to-> Si + 2CO

(29) Si + O2-to-> SiO2

(30) Si + 2F2 -> SiF4

(31) Si + H2O+2NaOH -> Na2SiO3 + 2H2

(32)(34) Na2SiO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2SiO3

(33) H2SiO3 + 2NaOH -> Na2SiO3 + 2H2O

(35) 2HCl -to-> H2 + Cl2

(36) Cl2+H2 -to-> 2HCl

Bình luận (0)
Nhật Hạ
26 tháng 4 2020 lúc 17:49

Mik cx trong 2k5 đấu trg học tập

Xin inf fb nha để học tập

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN