Hướng dẫn soạn bài Hai cây phong - trích

Hạ Mặc Tịch

Bài 2: Viết tiếp một vế vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:

a. Mùa hè đã đến,…

b. Mặt trời lặn,…

c. Nếu trời mưa to,..

d. Trong lớp, An là một cậu bé thông minh và hóm hỉnh,…

Bài 3: Đặt câu ghép theo yêu cầu:

a. Các vế câu câu được nối với nhau bằng dấu phẩy.

b. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ chỉ mối quan hệ nhân – quả (vì, nên, tại, do…)

c. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ biểu thị quan hệ đồng thời.

d. Các vế câu có quan hệ bổ sung

e. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ biểu thị quan hệ tăng tiến.

g. Các vế câu câu được nối với nhau bằng quan hệ từ biểu thị quan hệ giả thiết – kết quả.

h. Các vế câu câu được nối với nhau bằng cặp từ hô ứng


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN