Chương II : Số nguyên

Linda Linda

Bài 1 : Cho x1 + x2 + x3 + .......... + x2011.

Và x1 + x2 = x3 + x4 = ........... = x2009 + x2010 = 2

Tìm x2011 = ?...

Bài 2: Tìm x, y € Z, biết:

a) 2. (x + 7) = – 16

b) 2x + 5 = x – 1

c) |x – 4| = |– 81|

d) (x – 2) . (y + 1) = 23

e) ( – 9) . ( – 36) = 0

f) – 15x – 18x + 13x = – 4600

Bài 3: Viết các tích sau thành dạng lũy thừa của một số nguyên:

a) (– 16) . 81 . (– 625)

b) 64 . . 25 . (– 5)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN