Chương II : Số nguyên

Linda Linda

Bài 1: Tính (tính nhanh nếu có thể)

a) – 62 . ( 27 – 64 ) – 64 . (64 – 27)

b) – 37 . 65 – (– 37) . (– 23) + (– 37)

Bài 2: Tính tổng các số nguyên x, biết

a) – 3 < x < 2

b) 2 ­≤ | x| < 5

c) – 2011 < x <2011


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN