Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

Cao Viết Cường

Câu 11. Gà: 2n=78. 1TB sinh dục sơ khai đực và 1 TB sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân
liên tiếp 5 lần. Các TB con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chín giảm phân bình
thường.
a. Xác định số lượng giao tử đực và cái được tạo thành.
b, Tính số lượng NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử.
c. Tính số NST và số thoi phân bào bị tiêu biến trong quá trình giảm phân ở TB sinh dục sơ khai
cái.

Nguyễn Trần Thành Đạt
22 tháng 4 2020 lúc 9:16

a) Số giao tử đực (tinh trùng): 25.4= 128(tinh trùng)

Số giao tử cái (trứng): 25=32( trứng) (Do thể định hướng bị tiêu biến)

b) Số NST cung cấp cho quá trình NP:

2.2n.(25-1)=2.78.31=4836(NST)

Số NST cung cấp cho quá trình GP:

2.2n.25=2.78.32=4992(NST)

Số NST cung cấp cho cả quá trình tạo giao tử:

4836+4992=9828(NST)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN