Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Thùy trang

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, biết 2 khe cách nhau 0,3mm, từ khe đến màn là 1,2m và bước sóng 600nm. Khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp là bao nhiêu mm?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN