Bài 30: Lưu huỳnh

ĐINH THỊ TRÚC LY

Nung nóng 2,4 gam hỗn hợp bột các kim loại Mg và Fe trong bột S sư trong bình kín không có không khí . Chất rắn thu được sau phản ứng hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H2SO4 loãng thấy có 1,344 lít khí thoát ra (đktc) . Xác định khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 18 tháng 4 2020 lúc 16:18

Gọi nFe và nMg lần lượt là a và b

\(n_{H2S}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\left(mol\right)\)

\(Fe+S\rightarrow FeS\)

a__________a___ mol

\(Mg+S\rightarrow MgS\)

b_________b_____ mol

\(FeS+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2S\)

a_________________________a_mol

\(MgS+H_2SO_4\rightarrow MgSO_4+H_2S\)

b________________________b____ mol

\(\left\{{}\begin{matrix}56a+24b=2,4\\a+b=0,06\end{matrix}\right.\Rightarrow a=b=0,03\left(mol\right)\)

\(m_{Fe}=0,03.56=1,68\left(g\right)\)

\(m_{Mg}=0,03.24=0,72\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN