Bài 5. Cấu hình electron. Nguyên tử

atemi

bài 1:

Trong trường hợp đối với nguyên tử H, hãy xác định các đại lượng sau:

a, năng lượng kích thích dùng để chuyển electron từ trạng thái cơ bản lên trạng thái ứng với n=3.

b, năng lượng ion hóa để tách electron ở n=3 khỏi trạng thái cơ bản.

c, bước sóng \(\lambda\)(nm) khi chuyển electron từ n=3 về n=2.

bài 2:

Tính bước sóng De Broglie của:

a, một máy bay có khối lượng 100 tấn bay với vận tốc 1000km/h.

b, một notron có khối lượng 1,675\(\times\)10-27 kg chuyển động với vận tốc 4.10-3cm.s-1.


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN