Bài 33: Axit sunfuric và muối sunfat

Cao Viết Cường

Bài 2. Hòa tan 5,4 g kim loại M chưa rõ hóa trị vào dd H2SO4 loãng thu được 6,72 lít H2 (đktc)

a) Xác định tên kim loại.

b) Nếu dùng 5,4 g kim loại trên cho tác dụng với H2SO4 đặc, nóng thì thể tích khí thu được đo ở đktc là bao nhiêu

Bài 4. Hòa tan hoàn toàn 18,5g hỗn hợp Mg, Zn bằng 245ml dung dịch H2SO4 aM thu được dd A và 13,44 lít khí H2 (đktc).

a/ Tính khối lượng mỗi kim loại.

b/ Tính % mỗi kim loại

c/ Tính nồng độ mol của dung dịch axit.

d/ Tính khối lượng của từng muối thu được

e/ Tính nồng độ % của từng dung dịch muối thu được

Bài 5. Cho 10,5 gam hỗn hợp Zn và CuO vào 200 ml dd H2SO4 1M thu được 3,36 lít khí và dd A.

a/ Viết ptpư xảy ra.

b/ Tính % khối lượng mỗi kim loại c/ Tính khối lượng muối sunfat tạo thành

B.Thị Anh Thơ
13 tháng 4 2020 lúc 18:48

Bài 2:

a,Gọi hóa trị của kim loại R là x

2M + xH2SO4 => M2(SO4)x + xH2

nH2 = V/22.4 = 6,72/22.4 = 0.3 (mol)

Theo phương trình ,nR = 0.3.2/x = 0.6/x (mol)

M= m/n = 5,4/(0.6/x) = 9x

Nếu x = 1 => M = 9 (loại)

Nếu x = 2 => M = 18 (loại)

Nếu x = 3 => M = 27 (Al)

b,V khí ko thay đổi và bằng 6,72 lít

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN