Chủ đề 13: Axit sunfuric loãng

Cao Viết Cường

Bài 1. Cho 5,6 gam Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được V ml khí và dd A. a/ Tính V. b/ Để trung hòa lượng axit dư thì cần dùng bao nhiêu ml dd NaOH 1M. c/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Karik-Linh
13 tháng 4 2020 lúc 15:49

nFe =5,6/56 = 0,1

nH2SO4 = 0,2.2 = 0,4

⇒H2SO4 dư

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

0,1 → 0,1

Vh2 = 0,1.22.4 = 2,24 l = 2240 ml

Ba2+ + SO42- → BaSO4↓

vì Ba2+ dư ⇒ nBaSO4 = nSO42- = nH2SO4 = 0,4

⇒mBaSO4 = 0,4.233 =93,2 g

2NaOh+H2SO4->Na2SO4+2H2O

0,6--------0,3 mol

=>VNaOh=0,6l

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
13 tháng 4 2020 lúc 17:39

Bài 1. Cho 5,6 gam Fe vào 200ml dd H2SO4 2M thu được V ml khí và dd A. a/ Tính V. b/ Để trung hòa lượng axit dư thì cần dùng bao nhiêu ml dd NaOH 1M. c/ Cho từ từ dd BaCl2 đến dư vào dd A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

---

a) nFe= 5,6/56=0,1(mol)

nH2SO4= 0,2.2=0,4(mol)

PTHH: Fe+ H2SO4 -> FeSO4 + H2

0,1_______0,1______0,1___0,1(mol)

Ta có: 0,4/1 > 0,1/1

=> Fe hết, H2SO4 dư, tính theo nFe

=> V(H2,đktc)=0,1.22,4= 2,24(l)= 2240(ml)

b)nH2SO4(dư)= 0,4- 0,1= 0,3(mol)

PTHH: 2 NaOH + H2SO4(dư) -> Na2SO4 + 2 H2O

0,6____________0,3(mol)

=>VddNaOH= 0,6/1= 0,6(l)= 600(ml)

c) BaCl2 + FeSO4 -> FeCl2 + BaSO4 (kt trắng)

0,1________0,1______0,1_____0,1

=> m(kết tủa)= mBaSO4= 233.0,1= 23,3(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN