Bài 7. Câu lênh lặp

hang vy

Hình chữ nhật là loại hình cơ bản trong hình học. Với chu vi không đổi thì hình chữ nhật có diện tích lớn nhất khi nó là hình vuông.

Yêu cầu: Nhập từ bàn phím số thực P là chu vi hình chữ nhật. Hãy tính diện tích lớn nhất của hình chữ nhật có thể đạt được với chu vi đã cho.

Giới hạn: Số P là số thực dương có giá trị không lớn hơn 1000.


Các câu hỏi tương tự
Loading...