Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Tun Duong

tìm nghiệm tổng quát của phương trình x+y=2 và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm đó


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN