Phân thức đại số.

Nguyễn Trà

A=x+2/x+3 - 5/x mũ 2 + x -6 + 1/ x-2

a) rút gọn biểu thức A

b) tìm x để A = - 0.5,A<0,A>0


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN