Bài 36. Mêtan

Ngọc Quỳnh

Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít hỗn hợp gồm metan và hiđro (đktc) trong không khí sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,8 gam khí cacbonic.

a/ Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu ở đktc.

b/ Tính thể tích không khí cần dùng ở đktc.

c/ Dẫn toàn bộ khí thu được sau phản ứng qua bình đựng nước vôi trongdư, khối lượng bình tăng bao nhiêu gam?

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
9 tháng 4 2020 lúc 19:17

CH4+2O2-to->CO2+2H2O

0,2----0,4-----------0,2 mol

2H2+O2to-->2H2O

0,16-0,16 mol

nCO2=8,8\44=0,2 mol

=>VCH4=0,2.16=3,2 l

=>VH2=6,72-3,2=3,52 l

nH2=3,52\22,4=0,16 mol

=>Vkk=(0,4+0,16).32.5=89,6 l

CO2+Ca(OH)2-->CaCO3+H2O

0,2----------------------0,2

=>mCaCO3=0,2.100=20 g

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN