Chương II : Số nguyên

khanh lam

Tìm x:

(1 - 2x)mũ 2 + 8 = 17

Na Cà Rốt
8 tháng 4 2020 lúc 10:26

\(\left(1-2x\right)^2+8=17\)

<=>\(1-4x+4x^2+8=17\)

<=>\(4x^2-4x-8=0\)

=>\(x=-1v\text{à}x=2\\\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN