Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lê Minh Hiền

lim x->2+ (x2+2x -8 )/(\(\sqrt{x^2-2x}\)). Help me

Đoreamon
Đoreamon 7 tháng 4 2020 lúc 15:37

\(\lim\limits_{x\rightarrow0}\frac{x^2+2x-8}{\sqrt{x^2-2x}}=\frac{\left(x-2\right)\left(x+4\right)}{\sqrt{x\left(x-2\right)}}=\frac{\sqrt{x-2}.\left(x+4\right)}{\sqrt{x}}=0\)

Bình luận (0)
Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 8 tháng 4 2020 lúc 9:48

\(\lim\limits_{x\rightarrow2^+}\frac{x^2+2x-8}{\sqrt{x^2-2x}}=\lim\limits_{x\rightarrow2^+}=\lim\limits_{x\rightarrow2^+}\frac{\left(x^2-2x+4x-8\right)\left(\sqrt{x^2-2x}\right)}{x^2-2x}=\lim\limits_{x\rightarrow2^+}\frac{\left(x+4\right)\left(x-2\right)\left(\sqrt{x^2-2x}\right)}{x\left(x-2\right)}=\lim\limits_{x\rightarrow2^+}\frac{\left(x+4\right)\left(\sqrt{x^2-2x}\right)}{x}=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN