Bài 2: Giới hạn của hàm số

nguyen thi khanh nguyen

Tên của 1 người đc mã hóa là 6320 .Biết rằng mỗi chữ số là giá trị của một trong các biểu thức sau:

\(\)A=\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{3x-9}{x^2-1}\)

H=\(\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\left(\frac{2x-\sqrt{x^2+3x}}{x-5}\right)\)

N=\(\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\left(\sqrt{x^2-6x}-\sqrt{x^2-3}\right)\)

O=\(\lim\limits_{x\rightarrow1}\frac{x^2-1}{x-1}\)

T=\(\lim\limits_{x\rightarrow5}\left(\frac{\sqrt{5x+6}}{x-5}\right)\)

Vậy tên người đó là ?

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 8 tháng 4 2020 lúc 10:02

\(A=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{3x-9}{x^2-1}=0\)

\(H=\lim\limits_{x\rightarrow-\infty}\frac{2x-\sqrt{x^2+3x}}{x-5}=3\)

\(N=\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}=\left(\sqrt{x^2-6x}-\sqrt{x^3-3}\right)=-3\)

\(O=\lim\limits_{x\rightarrow1}\frac{x^2-1}{x-1}=2\)

\(T=\lim\limits_{x\rightarrow5}\frac{\sqrt{5x+6}}{x-5}kotontai\) (giới hạn trái và phải khau nhau)

Làm j có 6 m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN