Chương I- Điện tích. Điện trường

dz son

hai điện tích điểm tích điệm như nhau.đặt trong chân không cách nhau một đoạn r.lực đẩy giứa chúng có độ lớn là F = 2,5.10-4 N .tính khoảng cách r giữa hai điện tích đó biết ql=q2= 3.10-9c

Netflix
Netflix 24 tháng 7 2020 lúc 8:38

Khoảng cách giữa hai điện tích đó là:

r = \(\sqrt{\frac{k.\left|q_1.q_2\right|}{F}}\) = \(\sqrt{\frac{9.10^9.\left|3.10^{-9}.3.10^{-9}\right|}{2,5.10^{-4}}}\) = 0,018 (m) = 1,8 (cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN